Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZERZŐDÉS TÁRGYA
A megbízási szerződés a Felek közötti szolgáltatás igénybevételét adja írásba. A szerződés a Felek közötti kiemelt együttműködés kereteit kívánja meghatározni. A szerződés azokat a feltételeket és körülményeket kívánja rögzíteni, amelyek mellett a Megbízó megrendeli a Megbízottól a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat.

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény PTK 6:272 § -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

SZERZŐDÉSKÖTÉS, HATÁRIDŐ, MEGBÍZÁS MENETE
Az első konzultáció alkalmával a megbeszélt feladatok írásban rögzítésre kerülnek. Ha a Megbízó részéről a szerződés aláírása csúszik, úgy a megbeszélt határidő olyan mértékben változhat, hogy a már korábban más által lefoglalt időpontot nem érintheti. Amennyiben a Megbízott hibájából adódik csúszás, annak túlóra költségét a Megbízott állja.

MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Megbízó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a coaching fejlesztés egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amelyben minden, a coaching keretei között eltervezett feladat és eredmény megvalósítása kizárólag a coacholt személy/ek felelőssége. A coacholt
személy maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a coaching során megszerzett tudást, melyért a coach felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal.
A Megbízó vállalja, hogy a coaching üléseken a munkára alkalmas állapotban jelenik meg és online ülés esetében biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges körülményeket.

MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI

Megbízott vállalja a coacholt személyek fejlődési folyamatának kísérését, a haladást nyomon követi, felelős a folyamat zavartalan működéséért és minden rendelkezésére álló eszközt, módszert és technikát bevon a siker érdekében. A folyamat során az a tényleges változtatást azonban a coacholt személynek kell véghezvinni.
A Megbízott köteles munkáját a legjobb szakmai tudása és belátása alapján önállóan végezni, figyelemmel a szakmai-etikai kötelezettségeire és minden rá bízott adatot és információt bizalmasan kezelni a Titoktartás pontban részletezett módon. A megbízóval előzetesen egyeztetett coaching üléseken munkavégzéshez alkalmas állapotban van jelen.
Amennyiben Megbízott úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei, kompetenciája vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy kompetens szakemberhez irányítja tovább a Megbízót.

ÁRAK
Az árak megbeszélés alapján és a megbízási szerződés mellékletben rögzítve kerülnek pontos meghatározásra.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A konzultációs tevékenység ellenértékeként a Megbízó a Megbízott részére megbízási díjat fizet. A megbízási díjat óradíjban vagy napidíjban állapítják meg a felek, pontos mértékét az egyedi szerződés szabályozza. A felek által előzetesen egyeztetett módon, készpénzben vagy bankszámlára, 8 napos fizetési határidővel. Amennyiben rendszeres megbízásról van szó, abban az esetben a számlakibocsátás minden hónap utolsó munkanapján történik. Banki átutalás esetén fizetés csak akkor tekinthető teljesültnek, amikor a szolgáltatás ellenértéke a számlára megérkezik. Késedelmes fizetés esetén 2013. évi V. törvény erre vonatkozó szabályai az irányadók és az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik. Hibás teljesítés, reklamáció esetén a Megrendelő a munka teljes elkészültéig az adott számlát nem egyenlíti ki.

MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA

A felek rögzítik, hogy a szerződés határozatlan időre jön létre.  

TITOKTARTÁS

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Megbízott kijelenti, hogy a munkája során tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozza. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll. 

Amennyiben más coach-al közreműködve végzem a munkámat a titoktartási kötelezettség rájuk is vonatkozik. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A honlap tartalma általános útmutatást és tájékoztatást nyújt: nem helyettesíti a szakmai tanácsot, a honlap fenntartója ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár. Bármilyen döntéshozás vagy lépés megtétele előtt az ügyfeleknek azt tanácsoljuk, és egyúttal figyelmeztetjük őket, hogy kérjenek pontos tanácsadást a Szolgáltatótól. Mindazonáltal megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy az oldalon található információk helyességét biztosítsuk, de azok pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért, valamint felhasználásukból származó eredményekért további felelősséget nem vállalunk. A Szolgáltató és képviselői ezért semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre bárki által az ezen az oldalon található információk nyomán hozott döntései alapján megtett lépésekből származó speciális vagy hasonló károk miatt.

VIS MAIOR ESETEK
Szerződő felek Vis maIor (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. Vis maior felmerülése esetén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. 

A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. Ez esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben a már teljesített pénzbeli ellenszolgáltatásnak megfelelő szolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli ellenszolgáltatás visszajár.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a munka sikerének feltétele a coach és a coacholt résztvevők közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása, és a bizalom. Vállalják, hogy amennyiben valamely feltételt nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul
egyeztetik, és megoldásra törekszenek, vagy befejezik az együttműködést. A coacholt személy kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt és általa ismert pszichiátriai betegsége nincsen. Felek rögzítik, hogy amennyiben a coaching folyamat során felmerül a kliens általi ön- és közveszély okozás gyanúja, a coachnak lehetősége van arra, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat tájékoztassa.
Jelen Szerződés kizárólag írásban, a felek közös akaratával módosítható. Mindennemű szóbeli megállapodáshoz képest ez az írásbeli megállapodás az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket esősorban tárgyalásos úton,
peren kívül rendezik. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadók.
Megállapodást kötő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírásukkal elfogadták és azon változást csak mindkét fél egyetértésével, írásban tehetnek.